ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

 I. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Zey-Tur-San Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zey-Tur-San” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Zey-Tur-San tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi  

İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad;

İletişim Bilgisi

Email; Telefon No; Ülke; Adres (İl/İlçe);

İşlem Güvenliği Bilgisi

Talep/Şikayet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Zey-Tur-San’a açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi; Talep/Şikayetlerin Takibi; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi; Reklam/Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Firma/Ürün/ hizmete Bağlılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi;

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Toplanan üçüncü kişi verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş/çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, sözleşme taraflarına, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler başta olmak üzere herkese açık olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.  

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
 • Zey-Tur-San, kişisel verileri doğrudan üçüncü kişilerin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi, mobil uygulama, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması),
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör; mesafeli satış sözleşme kapsamında sizlere sattığımız ürünleri teslim edebilmemiz için adres bilgilerinizi taşıma şirketi ile paylaşmamız),
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması),
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi).
 •  

 • Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’ nun 11. Maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilir ve taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak Zey-Tur-San’ın resmi e-mail adresi üzerinden kvkk@zeytursan.com.tr ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz. 

  Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  ''Aşağıda yer alan açık rıza kısmına ilişkin internet sayfasında paylaşılacak Aydınlatma metinlerine tikleme şeklinde kutucuk açılarak okudum/okumadım şeklinde bir kurgu oluşturulması gerekecektir.''

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla Zey-Tur-San Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

   

  Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:

  Tarih:

  İmza:

  v.1.1

  26.03.2021